Pravidlá a podmienky

Beh pre Pamäť národa je dobročinná akcia organizovaná na podporu činnosti neziskovej organizácie Post Bellum, ktorá dokumentuje príbehy pamätníkov 20. storočia a rozpráva ich ďalej.

Hlavný usporiadateľ preteku Beh pre pamäť národa je Post Bellum SK, Klincová 35, 821 08 Bratislava, občianske združenie, registrácia na Ministerstve vnútra pod číslom spisu: VVS/1-900/90-37999, dňa 1. 8. 2011, IČO: 42218012, DIČ: 2120082569.

Pravidlá sa týkajú súťažných behov s hromadným štartom na 5 a 10 km a prechádzky na 1 km.

PRIHLASOVANIE

Účastníci sa registrujú prostredníctvom elektronickej prihlášky. Online registrácia sa uzatvára v 23:59 vo štvrtok 6. októbra 2022. Registrácia bude možná aj pred behom na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením. Odporúčame si vytvoriť na stránke prihlasovania účet. To vám umožní robiť akékoľvek zmeny vo vašej prihláške zadarmo. Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Odoslaním elektronickej prihlášky účastník prehlasuje, že sa bude riadiť pravidlami pretekov, štartuje na vlastné nebezpečie, je zdravotne spôsobilý a bude sa riadiť pokynmi usporiadateľa. 

ŠTARTOVNÉ

15 EUR v prípade registrácie online

20 EUR registrácia na mieste

Deti do 15 rokov zadarmo

Štartovné je darom pre občianske združenie Post Bellum SK. Výťažok zo štartovného bude použitý na zaznamenávanie osudov pamätníkov a vzdelávacie programy pre deti a dospelých. Pre financovanie nevyhnutných nákladov spojených s organizáciou behu sa môže použiť 10 – 40% zo štartovného. 

MERANIE ČASU A VÝSLEDKY

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

ŠTARTOVÉ ČÍSLO

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

PRESUN ŠTARTOVNÉHO NA INÚ OSOBU A ZMENY V PRIHLÁŠKE

Zaplatené štartovné sa nevracia. Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo. Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

TRATE

1 km prechádzka

5 km beh

10 km beh

KATEGÓRIE BEHU

1 km

nesúťažná prechádzka individuálne, s deťmi, s kočíkom, alebo so psom.

Muži 5 a 10 km

M 16 – 39 

M 40 – 59 

M 60+ 

Ženy 5 a 10 km

Z 16 – 39 

Z 40 – 59 

Z 60+

ZADNÁ STRANA ŠTARTOVNÉHO ČÍSLA

Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.

VYŠŠIA MOC

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

OSTATNÉ

Organizátor nie je zodpovedný za ujmu na zdraví pretekárov alebo iné ujmy vzniknuté v súvislosti s účasťou na pretekoch alebo jeho sledovaní.

Opatrenia COVID-19: Opatrenia COVID-19: V prípade, že aktuálna situácia spojená so šírením ochorenia COVID-19 si bude vyžadovať zavedenie opatrení v súlade s aktuálnymi nariadeniami Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, účasť pretekárov na podujatí môže byť upravená na základe rozhodnutia organizátora, resp. na stanovených epidemiologických a hygienických pravidlách pre organizovanie hromadných športových podujatí. 

Rešpektujte prosím pokyny organizátorov behu a pravidlá fair play. Ďakujeme.